Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie z programu Cyfrowa Gmina

Loga projektu

Gmina Stanisławów, otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwoty dla poszczególnych gmin.  Kwota 203 910,00 zł to limit, do którego Gmina Stanisławów mogła wnioskować o przyznanie środków na realizację działań związanych ze zwiększeniem realizacji usług publicznych i zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego tychże usług w Urzędzie Gminy Stanisławów

W dniu 21 lutego  2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3605/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

W projekcie przewidziano różne formy cyfryzacji odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby, co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania. Środki pochodzące z funduszów europejskich zostaną przeznaczone na: diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem, rozbudowę zabezpieczeń sprzętowych i logicznych wewnętrznej sieci komputerowej oraz szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Realizację projektu zaplanowano na 2022 r., jednak nie później niż do 30.09.2023 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie zdolności Urzędu Gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Plakat projektu "Cyfrowa Gmina"

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434