Wójt Gminy

 • Kinga Anna Sosińska - Wójt Gminy Stanisławów

Kinga Anna Sosińska
Wójt Gminy Stanisławów

Kontakt:

☎️ 25 7575858 (sekretariat)

✉️ urzad.gminy@stanislawow.pl

Przyjęcia interesantów:

 •  w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00
 • we wtorki w godzinach 15.00 - 16.00

 

 1. Organem wykonawczym w Gminie jest wójt.
 2. Wójt jest wybierany w wyborach tajnych, powszechnych, równych, bezpośrednich.
 3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy określone przepisami prawa.
 4. Wójt kieruje sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Do zadań wójta należy w szczególności:
  1. przygotowanie projektów uchwał,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 6. W realizacji zadań własnych Gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
 7. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę
 8. Wójt określa szczegółowy zakres zadań swojego zastępcy.
 9. Wójt jest kierownikiem urzędu.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434