Odpady komunalne

Konsultacje społeczne - projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024/2025

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów,

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024/2025

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w styczniu i lutym 2024 roku.

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych w styczniu i lutym 2024 roku.

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości na terenach nieskanalizowanych, użytkowników zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

9 sierpnia 2022 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła szereg zmian na samorządy oraz na mieszkańców gmin.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów,
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów,
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku.

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz §12 Uchwały Nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanisławów Wójt Gminy Stanisławów informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Wykaz przesiębiorców posiadających wpis do RDR w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gm. Stanisławów

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Stanisławów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Bezpłatna aplikacja, która przypomni o odbiorze odpadów komunalnych

Kiedy Śmieci?

Już od dziś mieszkańcy Gminy Stanisławów mogą korzystać z darmowej aplikacji „KIEDY ŚMIECI” służącej do powiadomień o odbiorze odpadów.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01.11.2020 r.)

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01.11.2020 r:

19 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
76 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny

Jak segregować odpady

Jak segregować odpady?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady w PSZOK przyjmowane są jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Stanisławów lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych od Właścicieli Nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Stanisławów, informuje, że na podstawie art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434