Żłobek w Gminie Stanisławów

„Żłobek w Gminie Stanisławów”

  • Logo dofinansowania.png

Pragniemy poinformować, iż Gmina Stanisławów
uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Żłobek w Gminie Stanisławów”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu, zdobycia lub utrzymania zatrudnienia przez 20 mieszkańcom Gminy Stanisławów sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez poprawę dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3, dzięki stworzeniu i funkcjonowanie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowopowstałym żłobku.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 do 31.12.2022 r.

Grupę docelową stanowią rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci do lat 3 z terenu Gminy Stanisławów, w tym:

■ osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;

■ osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Liczebność grupy docelowej: 20 osób (19K).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie 20 nowych miejsc żłobkowych w Gminie Stanisławów;
  2. Bieżące funkcjonowanie 20 nowych miejsc żłobkowych w Gminie Stanisławów.

Całkowita wartość projektu: 935 332,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 748 265,80 zł

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434