Czyste powietrze

Zmiany w programie „CZYSTE POWIETRZE”

Od dnia 25.01.2022r. możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze w trzech wariantach dofinansowania:

  1. Podstawowy poziom dofinansowania
  2. Podwyższony poziom dofinansowania
  3. Najwyższy poziom dofinansowania – wprowadzony 25.01.2022r.

Poziom ten jest przeznaczony dla Beneficjentów, których przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. 900zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1 260zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pozostałe informacje dotyczące powyższych poziomów dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania