Odpady komunalne

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz §12 Uchwały Nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanisławów Wójt Gminy Stanisławów informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej- RDR

Lista firm z którymi można podpisać umowę znajduję się po poniższym linkiem:

https://www.stanislawow.pl/plik,6185,pobierz.pdf

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, przedszkola, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, banki itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją, na podstawie ilości zgłoszonych osób zamieszkujących nieruchomość;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrole zawartych umów
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kopię tych dokumentów (aktualne umowy wraz z dowodami uiszczania opłat) należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Stanisławów  w terminie do 28.02.2022 roku:

  • Przez ePUAP
  • Na adres mailowy Urzędu: urząd.gminy@stanislawow.pl,
  • Listownie na adres Urzędu,
  • Osobiście do p. nr 9

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne, którzy nie dostarczą powyższych umów, wezwani zostaną do ich  przedłożenia wraz z dowodami uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów.

W związku z powyższym, jeżeli dotychczas nie wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

  • autor: Magdalena Grutkowska, data: 2021-11-24

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434