Kultura - konkursy

Regulamin konkursu "Najładniejsza Dekoracja Wielkanocna w Gminie Stanisławów"

REGULAMIN KONKURSU

„NAJŁADNIEJSZA DEKORACJA WIELKANOCNA W GMINIE STANISŁAWÓW”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

§1  ORGANIZATOR KONKURSU

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie.

§2 PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dekoracji wielkanocnej.

§3 CEL KONKURSU

 1. Tradycja wykonania dekoracji wielkanocnej.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 3. Pobudzanie wyobraźni, aktywność twórcza dzieci i młodzieży.
 4. Promocja Organizatora i Gminy Stanisławów.

4 UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stanisławów.

5 TECHNIKA WYKONANIA PRAC

Wykonanie pracy techniką dowolną z użyciem materiałów tj. bibuła, papier, suszone kwiaty, cekiny, papier kolorowy, namalowana farbami, kredkami, flamastrami, dopuszczalne są również kompozycje przestrzenne.

6 PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach :

1) przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Stanisławów,

2) klasy I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Stanisławów,

3) klasy IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Stanisławów.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową mogą zostać zeskanowane (w kolorze w rozdzielczości min. 200 dpi ) lub sfotografowane i przesłane w formie elektronicznej w formacie jpg, png lub pdf. Łączny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail na gbpstanislawow@op.pl nie powinien przekraczać 10 MB. Prace konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej lub osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie w terminie do 08.04.2022r., do godziny 16.00. Praca dostarczona osobiście musi być dodatkowo zawierać: imię i nazwisko oraz oddział przedszkolny/klasa z nazwą placówki.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2022r. na naszym fanepage.

Wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca z przedszkola i oddziałów przedszkolnych , trzy pierwsze miejsca z klas I-III i klas IV-VIII.

7 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stanisławów.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu.
 5. Prace nie mogą być grupowe.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych i danych autora.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac do promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:

- Karta zgłoszeniowa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 1 do regulaminu,

- Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach konkursu „Najładniejsza dekoracja wielkanocna w Gminie Stanisławów” pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów – załącznik nr 2 do regulaminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych przyczyn.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem , jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.Plakat konkursu

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434