Ogłoszenia

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STANISŁAWOWIE

                                                                                              Stanisławów, dnia 1 kwietnia 2022 r.

ORG.2110.1.2022

 

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STANISŁAWOWIE

ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu:  1 etat

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 A.Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne,

3) co najmniej 5 letni staż pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,

4) doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze kultury,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy,

6) nieposzlakowana opinia,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440),

10) umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),

11) posiadanie prawa jazdy kat. B,

12) znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania i finansowania publicznych instytucji kultury w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

B. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego;

2) znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

3) preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,

4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

5) predyspozycje menadżerskie, umiejętności organizacyjne i kierowania zespołem,

6) kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność; 

II. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny zawierający zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury;

2) pisemna  koncepcja  funkcjonowania  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w Stanisławowie na lata 2022-2024 (nie więcej niż 6 stron formatu A4), która powinna zawierać:

 1. a) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury
 2. b) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy oraz pozostałej działalności zgodnie ze statutem;
 3. c) zakres współpracy z  istniejącymi  stowarzyszeniami,  fundacjami  i  grupami  nieformalnymi działającymi na terenie Gminy;
 4. d) źródła finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie,

3) życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

4) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,  doświadczenie  zawodowe (staż pracy)  oraz  posiadane kwalifikacje i umiejętności;

6) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o niekaralności  związanej  z zakazem  pełnienia  funkcji  związanych
z  dysponowaniem środkami publicznymi;

9) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

11) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

12) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

13) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy, w przypadku jego posiadania,

14) oświadczenie o umiejętności obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)

15) Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) przez Wójta Gminy Stanisławów wykonującego swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Stanisławów zlokalizowanego przy ul. Rynek 32 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie.

Wszelkie kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem a oświadczenia, CV, List motywacyjny, koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie opatrzone własnoręcznym podpisem przez kandydata. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku oraz o warunkach zatrudnienia:

 1. Praca o charakterze kulturalno – oświatowym, wykonywana w wymiarze pełnego etatu, z wykorzystaniem komputera oraz innych biurowych urządzeń, w budynku oraz w terenie. Zagrożenia biologiczne typowe dla kontaktu z ludźmi i dokumentacją, zagrożenia chemiczne charakterystyczne dla środowisk biurowych. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 maja 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2025r., ( 3 lata) na pełen etat. Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie powołania na czas określony (trzech lat). Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie w celu realizacji jego zadań statutowych;

2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie wraz z filiami w Ładzyniu i Pustelniku;

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie;

5) pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł finansowych na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury;

6) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Stanisławów,

7) współpraca z organami gminy, organami jednostek pomocniczych Gminy, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji;

8) prowadzenie kontroli zarządczej,

9) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie. 

IV. Informacja o sposobie i terminie składania dokumentów:

1) postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu.

2) oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs  na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie", w  terminie  do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304  Stanisławów (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). 

V. Inne informacje:

 1. Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie będą dostępne w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, pok. 29, tel. 25 75 75 860.
 2. Dodatkowych informacji udziela Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy.
 3. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Stanisławów.
 4. O terminie i  miejscu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  kandydaci  zostaną  powiadomieni indywidualnie - telefonicznie  lub  korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.
 5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 29 kwietnia 2022r.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanisławów.
 8. Przewidywany termin zatrudnienia - z dniem 1 maja 2022r.
 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Stanisławów.

        W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, z siedzibą przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych (zwanym dalej IOD) wyznaczonym przez Administratora: pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub na adres e-mail: iod@stanislawow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego# w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy#, natomiast inne dane na podstawie zgody#, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie#, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Wójt Gminy Stanisławów zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie w celu umożliwienia odbioru dokumentów przez osobę, która złożyła do Urzędu Gminy Stanisławów przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) do sprostowania (poprawiania) danych;

3) do usunięcia danych osobowych;

4) do ograniczenia przetwarzania danych;

5) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

             WÓJT

/-/ Kinga Anna Sosińska

 • autor: Hanna Pietrzyk, data: 2022-04-01

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434