Rolnictwo

Charakterystyka terenu gminy Stanisławów

Gmina Stanisławów zajmuję powierzchnię ok. 10,6 tys ha.

Użytki rolne to powierzchnia ok. 4,3 tys. ha.

Powierzchnia lasów wynosi ponad 3 tys. ha. Lesistość w gminie Stanisławów wynosi prawie 29%, co oznacza, że Gmnia Stanisławów jest nieco bardziej zalesiona, niż średnia w powiecie mińskim (23%). Lasy na terenie gminy występują nierównomiernie. Największą powierzchnię zajmują w części północnej gminy (na prawym brzegu Rządzy). W części środkowej i wschodniej tworzą kilka zwartych kompleksów. W części zachodniej powierzchnia lasów jest najmniejsza.

Ok. 75% gruntów osób fizycznych stanowią gospodarstwa rolne - funkcjonuje ich ok. 940.

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Stanisławów wynosi ok. 3,26 ha.

Na terenie gminy Stanisławów zauważyć można głównie trzy rodzaje zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz letniskowa.

W strukturze gminy Stanisławów dominują grunty orne, zaś nieznaczący udział posiadają sady. Dużą rolę odgrywają też łąki i pastwiska -szczególnie w takich miejscowościach jak: Ołdakowizna, Rządza, Cisówka, Zawiesiuchy i Łęka

W gminie przeważają gleby niskiej jakości -grunty orne klas V i VI (stanowią 60,7% ich ogólnej powierzchni). Grunty chronione zaliczane do III klasy znajdują sie głównie w południowej części gminy (wieś Czarna, Lubomin, Wólka Czarnińska).

Najczęściej występują na terenie gminy Stanisławów następujące typy gleb:

  • gleby płowe, gleby brunatne wyługowane, które wytworzone zostały z piasków gliniastych, glin lekkich i glin pylastych,

  • gleby bielicowe oraz gleby rdzawe, które są rozwinięte głównie na podłożu piasków o różnej genezie, ubogich w składniki pokarmowe. Rolnicza jakość tych gleb jest niska.

  • gleby hydromorficzne (glejowe, murszowe, torfowe), które powstały one na obszarach podmokłych na podłożu mułowo - torfowym, na mułkach rzecznych lub jeziornych przy dużym udziale substancji organicznych.

Część południowa gminy należy do zlewni rzeki Czarnej, część północna do zlewni Rządzy. Inne cieki, stanowiące przeważnie dopływy wymienionych wyżej dwóch rzek, mają charakter lokalny. W rzekach występuje pstrąg, okoń, płoć, karp, szczupak, a w dolinach rzek bytują bobry, wydry, łasice.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434