Gmina Stanisławów

Treść strony

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Gmina Stanisławów na przestrzeni 100-lat”

 I. Przepisy ogólne

 1.1 Organizatorem IGminnego Konkursu Fotograficznego i fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie oraz Gmina Stanisławów.

 1.2 Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Stanisławów zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów.

 1.3 Celem konkursu jest:

a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii Gminy Stanisławów na przestrzeni 100-lat

b) zdjęcia mogą ukazywać zabytki, miejsca oraz ludzi związanych z historią, rekonstrukcję, zdjęcia historyczne (stare fotografie, obrazujące Gminę Stanisławów),

c) Każda fotografia powinna posiadać, krótkie uzasadnienie – dołączone na oddzielnej kartce, w przypadku nośników - dokument do odczytu (word, pdf)

b) wszechstronna prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,

 c) promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

1.4 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 1.5 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

 

II. Przepisy dotyczące prac

 2.1 Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs od 1 do 5 zdjęć  w wersji elektronicznej lub papierowej

 2.2 Zdjęcia w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie jpg

2.3 Nośnik (płyta CD/DVD), na którym będą zapisane zdjęcia lub fotografie drukowane  powinien być podpisany (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być umieszczony kopercie.

2.4 Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

 2.6 Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:

 a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku,

c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 2.7. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.

 

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac upływa dnia 5.11.2011 r. (decyduje data złożenia w siedzibie Organizatora – Urząd Gminy( (sekretariat) lub Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie

3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 3.3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

 3.4. Ocena prac odbędzie się do dnia 6.11.2011 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

3.5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 07.11.2011 r.

3.6. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie facebooku organizatorów

 

IV. Nagrody i wyróżnienia

4.1. Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania, którejś z nagród w konkursie

  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2018-10-26 15:16

« wstecz