Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXXIX/206/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2011 r. Nr 3, poz. 80.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji uchwały w sprawie projektu programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje będą prowadzone od dnia 2 do dnia 16 października 2017 r.

§ 3. Uwagi i wnioski można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub e-mailem na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl.

§ 4. Uwagi i wnioski można składać na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stanisławów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Adam Sulewski
Projekt

z dnia 19 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

UCHWAŁA NR XXX/.../2017

RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia .................... 2017 r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/.../2017

Rady Gminy Stanisławów

z dnia....................2017 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STANISŁAWÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Roczny program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno– finansowej gminy.

§ 2. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych gminy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  z późn. zm.),

2) organizacji – rozumie się przez to organizację pozarządową, stowarzyszenie, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) programie - rozumie się przez to roczny program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 4. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

§ 5. Cele szczegółowe:

1) zwiększenie aktywności mieszkańców dla pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej,

2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

3) umacnianie świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję,

4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy Stanisławów, szczególnie w zakresie samopomocy.

§ 6. Adresaci programu:

1) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

Rozdział 3.

Zasady współpracy

§ 7. Współpraca gminy z organizacjami opiera się na zasadach:

1) pomocniczości, co oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron, zasada ta oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań,

3) partnerstwa, która oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności, polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji, zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy,

6) jawności, co oznacza jawne kryteria wspierania realizatora zadań publicznych.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy

§ 8. Obszar współpracy gminy Stanisławów z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy, a w szczególności:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

6) ochrony i promocji zdrowia,

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

9) wypoczynku dzieci i młodzieży,

10) ratownictwa i ochrony ludności,

11) promocji i organizacji wolontariatu,

12) rozwijania różnych form turystyki,

13) promocji gminy poprzez wspieranie wydawnictw lokalnych.

Rozdział 5.

Formy współpracy

§ 9. 1. Zlecanie realizacji zadań gminy Stanisławów organizacjom odbywać się będzie poprzez:

a) wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji (konkurs ofert),

b) zlecenie organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art. 19a ustawy (w formie wsparcia).

2. Formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.,

b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy, (np. pomoc w wypełnianiu wniosków, umieszczanie informacji na stronach internetowych gminy, wyszukiwanie określonych informacji),

c) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

d) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu na stronach internetowych gminy,

e) aktualizację bazy danych o lokalnych podmiotach programu (w zakładce organizacje pozarządowe na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy),

f) umożliwienie odbywania spotkań i zebrań członków organizacji w obiektach gminnych (np. GOK, szkoły),

g) umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych, organizowanych przez stowarzyszenia na boiskach gminnych i w szkolnych salach gimnastycznych.

§ 10. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdział 6.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 11. Do priorytetowych zadań publicznych należą zadania z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 60.000 zł

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz promocji wolontariatu -10.000 zł

3) profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w tym:

a) organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy, szczególnie półkolonii, - 30.000 zł,

b) organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy - 30.000 zł,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 10.000 zł

Rozdział 7.

Okres realizacji programu

§ 12. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalany jest na rok kalendarzowy 2018 (1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. włącznie).

Rozdział 8.

Sposób realizacji programu

§ 13. Program będzie realizowany poprzez:

1) wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych,

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

3) promowanie działalności sektora pozarządowego,

4) udostępnianie pomieszczeń i obiektów gminnych, w celu prowadzenia działalności statutowej

Rozdział 9.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 14. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe określi uchwała budżetowa Rady Gminy na 2018 rok. Niniejszy program przewiduje kwotę 140.000 zł.

Rozdział 10.

Sposób oceny realizacji programu

§ 15. Z realizacji programu zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie przedstawione Radzie Gminy w terminie do 31 maja 2019 r. W sprawozdaniu zostanie przedstawiona ocena stanu współpracy gminy z realizatorami programu. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie zamieszczone również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 16. Wskaźniki efektywności programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego,

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,

5) liczba ostatecznych beneficjentów zrealizowanych zadań,

6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego,

7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami.

§ 17. 1. Podmioty programu mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski, propozycje i zastrzeżenia dotyczące realizacji programu bezpośrednio do pracowników odpowiedzialnych za kontakty z podmiotami programu.

2. Uzyskane podczas realizacji programu informacje, dotyczące realizowanych projektów zostaną wykorzystane we współpracy gminy z podmiotami programu w przyszłości.

Rozdział 11.

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 18. Program tworzono na podstawie programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., uwzględniając zmiany w prawie oraz informacje wyniesione ze szkoleń i doświadczenia wynikające z jego realizacji.

§ 19. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji w dniach od 2 października do 16 października 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sposób określony w uchwale Nr XXXIX/206/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2011 r. Nr 3, poz. 80.)

Rozdział 12.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 20. Wójt Gminy Stanisławów zarządzeniem powołuje komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

§ 21. 1. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert. Przeprowadza się ocenę formalną i merytoryczną.

2. Ocena może być prowadzona przy pomocy kart oceny formalnej i kart oceny merytorycznej, których wzór określa Wójt.

3. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół zawierający dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem wraz z uzasadnieniem propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Wójt Gminy Stanisławów zatwierdza najkorzystniejszą ofertę.

5. Informacje o wynikach konkursu będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

6. Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 lub 4 (regranting) do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.

7. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę Stanisławów.

Rozdział 13.

Kryteria wyboru projektu

§ 22. 1. Zlecenie zadania przez Gminę Stanisławów do realizacji podmiotom, o których mowa w §6. dokonuje się w oparciu o kryteria określone w ustawie i ogłoszeniu konkursowym.

2. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie przez komisję konkursową otrzymują środki finansowe z budżetu Gminy Stanisławów.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2017

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 27 września 2017 r.

Uwagi i wnioski do programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi

Lp.

Jest

Proponowana treść

Uzasadnienie zmiany

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................

Data i podpisy upoważnionych w statucie przedstawicieli organizacji pozarządowej

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2017 r.)

  • autor informacji: Adam Sulewski
    data wytworzenia: 2017-09-29
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2017-10-03 08:46
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 08:44

« wstecz