Gmina Stanisławów

Treść strony

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Stanisławów z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

Ø  do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim (Wydział Rodzinny) – 1 kandydat

Ø  do Sądu Okręgowego w Siedlcach (Wydział Cywilny) – 1 kandydat

w związku z powyższym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy Stanisławów po terminie, tj. po 30 czerwca 2019 r. pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) kandydatów na ławników zgłaszają:

Ø prezesi właściwych sądów,

Ø stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

Ø co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stanisławów.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

Ø posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

Ø jest nieskazitelnego charakteru, 

Ø ukończył 30 lat,

Ø jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

Ø nie przekroczył 70 lat,

Ø jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

Ø posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

Ø osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

Ø osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania na drogę postępowania sądowego,

Ø funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

Ø adwokaci i aplikanci adwokaccy,

Ø radcy prawni i aplikanci radcowscy,

Ø duchowni,

Ø żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

Ø funkcjonariusze Służby Więziennej,

Ø radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się  na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu na ławnika:

Ø karta zgłoszenia na ławnika,

Ø informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby – koszt opłaty za wydanie informacji z krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,

Ø oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Ø oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona,

Ø zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika – koszt ponosi kandydat.

Ø dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się:

Ø listę osób zawierającą imię/imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Każdy z 50 obywateli popierających kandydaturę osoby na ławnika musi spełnić łącznie następujące wymogi:

Ø musi posiadać czynne prawo wyborcze,

Ø musi zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również:

Ø aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji – koszt opłaty ponosi Skarb Państwa (dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia)

 

Karty zgłoszenia wraz z kompletem załączników należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Stanisławów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek – piątek 8:00-16:00.

 

 

« wstecz