Gmina Stanisławów

Treść strony

I GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów – Pani Kingi Sosińskiej

I GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów – Pani Kingi Sosińskiej

Organizatorzy:

Urząd Gminy Stanisławów,

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie.

 

 I. Cele Konkursu:

1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz pielęgnowanie tradycji

3. Rozbudzenie inwencji twórczej.

4. Przekaz wartości i tradycji ludowej.

5. Integracja społeczności lokalnej

6. Promocja dorobku kulturowego wsi wraz z promocją Gminy Stanisławów

 

II. Zadanie konkursowe:

Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, gałązki brzozy, trzciny suche kwiaty, wstążki, bibuła, krepa, itp. Palmy gotowe/kupione nie będą podlegały ocenie jury.

 III. Warunki konkursu:

1. W konkursie mogą uczestniczyć: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Świetlice środowiskowe, kluby, osoby indywidualne z terenu Gminy Stanisławów oraz osoby/stowarzyszenia leżące na ternie parafii na Gminy Stanisławów.

3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu po jednej palmie na karcie zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu do dnia 12.04.2019 r do godz: 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie

lub 14 kwietnia 2019 r ( niedziela) w godzinach 8:00 – 9:00 w namiocie znajdującym  się przed kościołem św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM w Stanisławowie przy stolika organizatora.

4. Palma musi wynosić minimum 100 cm wysokości. Do palmy należy dołączyć metryczkę zawierającą informacje: nazwę placówki, organizacji, stowarzyszenia, koła. Palmy bez metryczek nie będą oceniane.

 

 IV. Miejsce i termin konkursu:

1.Palmę należy dostarczyć  dniu 14 kwietnia 2019 r ( niedziela) w godzinach 8:00 – 9:00 osobiście do namiotu znajdującego się przed kościołem św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM w Stanisławowie do stolika organizatora.

 2. O godzinie 12:00  14 kwietnia 2019 r. nastąpi uroczysta Msza święta z udziałem Palm Wielkanocnych w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM w Stanisławowie .

3.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu uroczystej mszy.

4. Obecność zgłaszających podczas wyników konkursu jest obowiązkowa.

5.Zgłoszenie palm do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac na wystawie pokonkursowej oraz podaniem danych twórców na stronie internetowej urzędu.

 

V. Ocena prac:

 1. Oceny palm dokona Komisja powołana przez Organizatorów.

2. W skład powołanej komisji wejdą osoby nie związane z uczestnikami konkursu.

 

VI.  Kategorie:

1.Dzieci i Młodzież do 16 roku życia

2.Dorośli / w tym prace grupowe

 

VI.Kryteria oceny prac:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

• zgodność z regulaminem konkursu,

• użycie i dobór odpowiednich materiałów

 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,

• wielość i bogactwo użytych materiałów,

• estetykę wykonania pracy.

 • Ocena prac dokonana zostanie według kryteriów znanych wszystkim jurorom.

 

VII. Nagrody:

Prace, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe (lub finansowe)oraz pamiątkowe dyplomy.

 VIII. Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu.

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.

Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega reklamacji.

Organizatorzy uprawnieni są do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Organizatorzy mogą w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygać go, bez podania przyczyny.

Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych.

Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie ul. Rynek 31 , 05-304 Stanisławów tel: 25-75-75-007

 

 

Załącznik nr. 1

Formularz zgłoszeniowy „I GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów – Pani Kingi Sosińskiej”

 

 

1.

Imię i Nazwisko autora/ Nazwa Stowarzyszenia:

 

2.

Miejscowość, adres autora/organizacji:

 

3.

Osoba odpowiedzialna: Imię i Nazwisko, kontakt telefoniczny, email:

 

4.

Data zgłoszenia:

 

5.

Data Przyjęcia zgłoszenia, podpis osoby przyjmującej zgłoszenie:

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych twórców pracy przez Organizatorów IV Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych w Rakowie, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U 2014 poz.1182 z późniejszymi zmianami). Organizatorzy mają prawo do wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję wszelkie zawarte w nim postanowienia.

…...................................................................

 data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie pracy

(w przypadku dzieci, podpis rodzica lub opiekuna)

« wstecz