Ogłoszenia

Wniosek o zakup węgla od 1 stycznia 2023 r.

Informujemy, iż od dnia 2 stycznia 2023 r. mieszkańcy Gminy Stanisławów mogą składać wioski o zakup preferencyjny węgla na nowy okres. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1. W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć 1,5 tony węgla za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton.

2. Proponowane asortymenty paliwa to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);

3. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie  2000 zł brutto za 1 tonę;

4. Do ceny wskazanej w ustępie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych należy składać do Urzędu Gminy Stanisławów w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP (/5c4cdcj18g/SkrytkaESP), osobiście w Urzędzie Gminy Stanisławów lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego oraz zakupu preferencyjnego do 31 grudnia 2022 r..

Wnioski złożone w 2023 roku będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia jednak po wcześniejszym zaspokojeniu potrzeb zakupu węgla przez osoby, które złożyły wnioski na okres do 31.12.2022r..

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (e-mailowo lub telefonicznie celem ustalenia sposobu dokonania zapłaty, wystawienia faktury i odbioru węgla. Warunkiem nabycia węgla jest dokonanie zapłaty na wskazany rachunek bankowy Gminy Stanisławów. Nr rachunku bankowego: 56 9226 0005 0035 0583 2000 0430 lub w kasie Urzędu Gminy Stanisławów. Faktury będą wystawiane po dokonaniu zapłaty (w przypadku zapłaty przelewem na konto faktura będzie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty na konto).

Miejsce dystrybucji węgla: plac składowy węgla firmy Lej-Bet Grzegorz Lejman Borek Czarniński 9, 05-304 Stanisławów,

Dane kontaktowe do składu węglowego: tel. 517 282 977

Odbiór zakupionego węgla powinien nastąpić w przeciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia faktury.

Cena zakupu węgla za tonę wynosi 2000 zł brutto i nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu do miejsca wskazanego przez osobę uprawnioną.

Osoba uprawniona zobowiązana jest do odbioru zakupionego węgla we własnym zakresie lub uzgodnić dowóz z właścicielem składu węglowego za dodatkową opłatą.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434