Gmina Stanisławów

Treść strony

XVI sesja Rady Gminy Stanisławów 30 września 2020 r.

W związku z zaistniałym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, bezpośredni udział w XVI sesji Rady Gminy Stanisławów w budynku Urzędu Gminy Stanisławów zostanie ograniczony do Radnych i pracowników Urzędu Gminy.

Uprzejmie informujemy, iż będą mogli Państwo śledzić transmisję z obrad, która będzie dostępna na żywo na kanale YouTube Urzędu Gminy Stanisławów oraz zadawać pytania za pośrednictwem poczty mailowej: rada.gminy@stanislawow.pl;  formularza do zadawania pytań umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów zakładka „Pytania na XVI sesję Rady Gminy Stanisławów” – pod adresem http://bip.stanislawow.eu/518,formularz w dniu sesji do rozpoczęcia punktu „Wolne wnioski i pytania” bądź składać je osobiście do Urzędu Gminy (w terminie do 30 września 2020 r., do godziny 16:00). Link do transmisji na kanale YouTube zostanie opublikowany na stronie głównej WWW i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów 15 minut przed rozpoczęciem XVI sesji Rady Gminy Stanisławów.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 7. Wolne wnioski i pytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. (druk nr 146)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Sołectwa Szymankowszczyzna i Sołectwa Czarna, Gmina Stanisławów. (druk nr 147)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (druk nr 148)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów oraz w sprawie warunków i trybu składania tej deklaracji. (druk nr 149)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 273 położonej w miejscowości Ciopan, gm. Stanisławów. (druk nr 150)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Stanisławów na działania Wójta Gminy Stanisławów. (druk nr 151)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk nr 152)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 153)
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Waldemar Zbytek

 • autor informacji: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2020-09-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-09-23 11:00
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-24 12:41

« wstecz