Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszonego Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Stanisławów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz 15 ust. 2g, 2h, 2i 2j, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszonego Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Stanisławów.
2. Złożone zostały 3 oferty. Wszystkie otrzymały pozytywną opinię komisji powołanej Zarządzeniem nr 8/2019  Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 lutego 2019 r.
3. Przyznano następujące kwoty dotacji:
1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie na zajęcia profilaktyczne z dziećmi od 5 do 10 lat zatytułowane "Jestem świadomy świata dookoła" w ramach Dziecięcej Drużyny Pożarniczej - 2000 zł (wnioskowana kwota - 2350 zł);
2) Uczniowsko - Parafialno - Ludowemu Klubowi Sportowemu "Tęcza" Stanisławów na sportowe zajęcia profilaktyczne (siatkówka i piłka nożna) dla młodzieży w wieku 14 - 20 lat pod nazwą "Organizacja zajęć profilaktycznych (w tym zajęć pozalekcyjnych, sportowych lub hobbystycznych) dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy - 2000 zł (wnioskowana kwota - 7000 zł);
3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie na zajęcia profilaktyczne z młodzieżą w wieku 10-20 lat zatytułowane "Dbam o życie - moje i Twoje" - 3000 zł (wnioskowana kwota - 3267 zł).
4. Z ww. organizacjami, po złożeniu przez nie korekt harmonogramów i kalkulacji zostaną zawarte umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanisławów i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stanisławów oraz stronie internetowej gminy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy


Kinga Anna Sosińska

 

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 maja 2019 r.)

  • autor: Tomasz Zdanowicz, data: 2019-05-13

« wstecz