Gmina Stanisławów

Treść strony

Dodatkowe lekcje, szkolenia i nowe pomoce

Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia nauczycieli, doposażenie szkół w pomoce naukowe – to korzyści dla szkół prowadzonych przez gminę Stanisławów, wynikające z udziału w nowym projekcie. 

Nasze szkoły zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Lista projektów, które doczekają się unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.1” kształcenie i rozwój młodzieży” , Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”, została opublikowana 8 lipca.  Wśród wybranych wniosków znalazł się projekt Grupy Szkoleniowo Doradczej EUROPLUS Sp. z o.o. pod nazwą „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”, który będzie realizowany w partnerstwie z naszą gminą.

Wszystkie działania w ramach projektu będą realizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd gminy Stanisławów. Realizacja projektu rozpocznie się w roku szkolnym 2019/2020 i potrwa do kolejnego roku szkolnego.

Założeniem planowanych działań jest „podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych przez uczniów szkół podstawowych”. W praktyce oznacza to realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych,  doposażenie szkół w narzędzia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informatyczno – telekomunikacyjnych, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Całkowita wartość projektu  to 1 754 375,76 zł. a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa - 1 662 215,76 zł.

Dodatkowe lekcje, szkolenia i nowe pomoce

« wstecz