Gmina Stanisławów

Treść strony

Ponad 1,5 mln zł na termomodernizację szkoły i sali gimnastycznej w Stanisławowie

W dniu 21 grudnia 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Stanisławów a Województwem Mazowieckim na  „Przebudowę kotłowni i budowę przyłącza gazowego oraz wymianę instalacji CO i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie”. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Projekt zakłada wykonanie szeregu prac termomodernizacyjnych w budynkach Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie, w tym m.in. termomodernizację ścian, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji grzewczej i montaż ogniw fotowoltaicznych.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Stanisławów na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej wskazanych obiektów. Zrealizowanie całości prac pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię o ok. 59,45%. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to sierpień 2019 roku.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 906 545,86zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 525 236,68 zł co stanowi 80% wartości inwestycji.

 

Ponad 1,5 mln zł na termomodernizację szkoły i sali gimnastycznej w Stanisławowie

« wstecz