Gmina Stanisławów

Treść strony

Regulamin biegu ulicznego organizowanego podczas dożynek Gminno-Parafialnych

 1. Cel imprezy

  Uświetnienie uroczystości dożynkowych Gminy Stanisławów. Popularyzacja biegów masowych na terenie Gminy Stanisławów, jako ogólnodostępnej formy rekreacji fizycznej.

 1. Organizatorzy

  Wójt Gminy Stanisławów, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

 1. Termin i miejsce

  Bieg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2018r. w godz. 14 00 - 14 30

  Zawodnicy muszą zgłaszać się na start do godz. 13 55.

 1. Zgłoszenia

  Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów na miejscu startu w godzinach 1130 – 1350.

 1. Dystans i trasa biegu

  Bieg zostanie rozegrany na dystansie 1100 m, oraz na dystansie 3300 m. Trasa biegu prowadzić będzie ulicami Stanisławowa. Trasa biegu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godz.1430 . Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godz. 1430 zobowiązani są do przerwania biegu.

 1. Warunki uczestnictwa

  - Oświadczenie podpisane przez rodziców w przypadku osób niepełnoletnich,

  - Oświadczenie zawodnika.

  Oświadczenia te będą podpisywane przy zapisie przed biegiem.

 2. Kategorie wiekowe

I. - 1 okrążenie 1100 m – osoby urodzeni(one) po 2004 roku (Szkoła Podstawowa do kl. VI włącznie)

II. - 1 okrążenie 1100 m – osoby urodzeni(one) w latach od 2002-2004 włącznie (kl. VII – VIII Sz.Podst. i kl. III Gimnazjum)

III. - 3 okrążenia 3300 m – zawodniczki i zawodnicy urodzeni przed 2002r.

Warunkiem dokonania klasyfikacji w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 3 zawodników. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.

Kategorie biegu ulicznego zastały podane w załączniku nr 1 do regulaminu.

 1. Nagrody

  Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych. W kategorii I przewidziano medale i dyplomy za udział.

 2. Opieka lekarska i zabezpieczenie trasy

  Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwać będzie policja, straż pożarna oraz zapewniona będzie opieka medyczna. Zawody nadzorowane będą przez sędziego biegu ulicznego. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udział w biegu ulicznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 3. Sprawy finansowe

  Organizatorzy pokrywają koszty imprezy.

 4. Postanowienia końcowe

  Bieg zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

  Organizatorzy zastrzegają prawo odwołania biegu ze względu na nieprzewidziane okoliczności, tj. deszcz, burza.

  Organizator nie odpowiada za ubrania biegaczy pozostawione w strefie startu.

  Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.

  Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów i sędziego głównego zawodów.

 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Organizatorzy

 

 

załącznik nr 1

do regulaminu biegu ulicznego

na dożynkach w dniu 19.08.2018r.

 

 

Kategorie biegowe w biegu ulicznym dożynkowym

 1. I miejsce w biegu ulicznym

 2. II miejsce w biegu ulicznym

 3. III miejsce w biegu ulicznym

 4. Najlepszy biegacz z Gminy Stanisławów (zamieszkały)

 5. Najlepsza biegaczka- kobieta

 6. Najlepszy(sza) biegacz(ka) ze Szkoły Podstawowej Kat.I

 7. Najlepszy(sza) biegacz(ka) ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Kat.II

 

« wstecz