Gmina Stanisławów

Treść strony

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.                                       W ramach realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa, kontynuując tradycję z lat poprzednich,                           w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w dniu                     19 września 2018 r., w godzinach 10:00-14:00.

Seminarium skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, samorządów gminnych, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Jednym z głównych jego założeń jest wskazanie takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania,                     które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość, podsumowanie „raportów rocznych” gmin), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem (WFOŚiGW) oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat organizowanego przez tut. Urząd spotkania                       (w tym klauzuli) np. na stronie internetowej gminy, w budynku siedziby Urzędu lub miejscach (tablicach) informacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 14 września br.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji                   na temat spotkania proszę dzwonić pod nr telefonu (22) 59 79 463.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032

« wstecz