Gmina Stanisławów

Treść strony

Warsztaty dla sołtysów nt. konsultacji społecznych z wykorzystaniem oprogramowania wDialogu

Zaproszenie na warsztaty
Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych


Miejsce: Warszawa, ul. Jasna 14/16a, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Termin: 18 kwietnia 2018 r. godz. 10:00-17:00

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia w praktyce związane z prowadzeniem konsultacji społecznych. Określone zostanie, w jakich sprawach i okolicznościach warto prowadzić konsultacje społeczne, a także jak spożytkować ich rezultaty na rzecz wspólnoty mieszkańców.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, przy wsparciu Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało warsztaty dla sołtysów i sołtysek, biorąc pod uwagę, że:
 sołectwa, jako jednostki pomocnicze gminy, podlegają intensywnym zmianom w zakresie funkcjonowania, realnych możliwości wpływu na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich,
 jednostki pomocnicze stanowią naturalny obszar samoorganizacji mieszkańców;
 mieszkańcy potrzebują wsparcia sołtysów i sołtysek w skutecznym i efektywnym wpływaniu na politykę samorządu gminnego.
Warsztaty zostały przygotowane, aby doceniając rolę sołtysów i sołtysek w rozwoju samorządności, wspierać rozwój ich kompetencji w następujących obszarach:
 wykorzystania zapisów prawa,
 zbieranie informacji wśród mieszkańców (procedury, narzędzia) i przekazywanie władzom gminnym stanowisk i opinii opartych na pozyskanej wiedzy.
Do udziału w warsztacie zapraszamy sołtysów i sołtyski, którzy są zainteresowani zwiększeniem wpływu mieszkańców na funkcjonowanie samorządu.
W załączeniu przekazujemy propozycję planu spotkania. Warsztaty poprowadzą: Karol Mojkowski oraz dr Anna Przybylska.
Aby wyrazić chęć wzięcia udziału w warsztatach należy do 16 kwietnia 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zwróci uczestnikom warsztatu koszt podróży na podstawie dokumentu podróży. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o zakwalifikowaniu się na warsztaty.

Warsztaty dla sołtysów nt. konsultacji społecznych z wykorzystaniem oprogramowania wDialogu

« wstecz